Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal GreenKid.ro

Ce date cu caracter personal prelucrează GreenKid.ro ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.GreenKid.ro , nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a GreenKid.ro, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achiziționarea de produse oferite pe website-ul www.GreenKid.ro, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, GreenKid.ro, vă prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de catreGreenKid.ro, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienții persoane fizice ai GreenKid.ro (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoana vizata, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte în vederea finalizării comenzilor online efectuate pe www.GreenKid.ro.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, GreenKid.ro, vă solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor GreenKid.ro.

Atunci când achiziționați un serviciu / produs furnizat de GreenKid.ro, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor GreenKid.ro, dumneavoastră sunteți informat/a și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația interna și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificata de un interes legitim al GreenKid.ro, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 1. Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.GreenKid.ro.
 2. Derularea activității comerciale/contractuale a GreenKid.ro;
 3. Facturarea și încasarea valorii serviciilor GreenKid.ro;
 4. Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 5. Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 6. Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 7. Activități de audit și control/supraveghere;
 8. Arhivare, scopuri statistice;
 9. Colectare debite/Recuperare debite restante;
 10. Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești , etc.

GreenKid.ro, vă considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră că fiind confidențiale și nu le vă partaja cu terti fară consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 1. Clienți persoane fizice ai GreenKid.ro (actuali, foști sau potențiali),reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 2. furnizori, prestatori și alte entități juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai GreenKid.ro, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau că urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

În relația cu GreenKid.ro, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, GreenKid.ro, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care GreenKid.ro, prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către GreenKid.ro, pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. În timp ce GreenKid.ro depune toate eforturile în privință protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul www.GreenKid.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și masuri stricte de siguranță împotrivă utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisa, adresata GreenKid.ro, în condițiile legislației aplicabile, fară a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, că datele cu caracter personal pe care le furnizați către GreenKid.ro, să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor în care GreenKid.ro, demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificata, GreenKid.ro, e este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către GreenKid.ro, constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.GreenKid.ro, și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv,GreenKid.ro, poate:

 1. fie să perceapă o taxa rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 2. fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul GreenKid.ro, cu o cerere scrisa, datata și semnata la adresa de e-mail: office@GreenKid.ro. Cererii i se vă atașă o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandam să verificați la fiecare utilizare a website-ului GreenKid.ro( www.GreenKid.ro) prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului GreenKid.ro sau utilizarea serviciilor GreenKid.ro, prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.